Tiệm Phở phố Tàu Tây

Cần chạy bàn có kinh nghiệm, biết tiếng Anh, ca ngày.Xin gọi: (647) 962-2205