Cần nam nữ phụ bếp có kinh nghiệm. Xin gọi: (416) 564-5098