Cần làm bếp và chạy bàn, full/part-time, có kinh nghiệm. Xin đến tiệm tại 1885 Kennedy Rd.(Kennedy Rd. / Ellesmere Rd.)Phone: (416) 412-0296