Tiệm Phở Nam Định - Scarborough

Cần người làm bếp làm, có kinh nghiệm. Xin đến tiệm Phở Nam Định: 1885 Kennedy Rd. / Ellesmere)