Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm ở Pickering / Ajax / Whitby

Cần gấp nữ thợ nails biết làm man, ped., waxing, part/full-time, tiệm rộng rãi, đông khách, bao lương và ăn chia. Xin gọi: (905) 619-3755 hoặc text: (647)-648-4339

error: Content is protected !!