Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm ở Brampton

Verified

Cần thợ nails biết làm tất cả, bao lương hay ăn chia tuỳ kinh nghiệm, nếu cần sẽ training, nhận học viên, tiệm làm bio gel và solar (không làm acrylic).Call Lisa: (647) 629-0907

error: Content is protected !!