Tiệm Nails Ở Sudbury

Cần thợ tay chân nước, shellac, dipping, bao $800/wk, thợ bột, $1100/wk, trên ăn chia 5/5, nhận học sinh làm tay chân nước vào mùa hè, sẽ training, bao chỗ ở. Xin gọi: (416) 839-7974