Cần nam nữ thợ nails có kinh nghiệm biết làm everything. Xin gọi: (647) 409-3061