Tiệm nails cần sang ở Brampton

Tiệm sửa lại hoàn toàn mới, hoạt động trên 16 năm, rent rất rẻ, asking $150,000.00. Xin gọi: (647) 983-8881