Tiệm Nail ở Ajax

Cần thợ chân tay nước và everything, bao $140/ngày trên ăn chia 6/4, income cao và ổn định, tip cao, nơi làm thoải mái, nếu cần sẽ training.Xin gọi: (647) 628-3014