Tiệm Mắt Kiếng I Optical

BS Phong Bui. Cần một licensed Optician có kinh nghiệm, full time. Thông thạo Anh-Việt. Xin gọi resume đến: iopticalstore@gmail.com or fax: (416)241-3680