Cần nữ nhân viên vui vẻ nhanh nhẹn làm foot và body massage, nếu không kinh nghiệm sẽ training. Xin gọi: (647) 629-7932