Thành Phố Kingston

Tiệm nail trong Mall lớn, cần thợ chân tay nước & waxing giỏi, bao $130/ng. hơn ăn chia và thợ everything, bao $1000/week hơn ăn chia. Có chổ ở. Xin gọi Kim: (613) 530-7273