Cần người làm Grocery Clerk/ Kitchen/Veg Packer.Xin nộp đơn tại tiệm hoặc call: (647) 479-2193. Địa chỉ: 1177 Central Pkwy W. Mississauga, ON L5C 4P3