Thời Báo Vietnamese Newspaper

Subway Chester / Danforth

Cần receptionist và thợ nails giỏi bio gel, bột, waxing, bao lương $150/ngày, over ăn chia, chỗ làm thoải mái, tip cao, khu da trắng. Xin gọi: (416) 828-6605 (647) 824-8228

error: Content is protected !!