St. Catharines

Cần nữ thợ nails giỏi, kinh nghiệm, bio gel, uv gel, acrylic và chân tay nước, có chỗ ở cho thợ ở xa, lương $130/ngày over ăn chia 6/4, đưa rước ở St. Catharines. Text: (905) 325-3928Xin gọi: (289) 668-0134