Scaborough  

Khu trắng, cần gấp nam nữ thợ nails biết bột, chân tay nước, shellac, waxing. Đông khách, tip cao. Pick up Jane/Wilson or Keele/Wilson. Xin gọi: (416) 849-8897(416) 417-2186