Scaborough  

Khu da trắng, cần gấp nam nữ thợ nails biết bột, chân tay nước, shellac, waxing. Tiệm đông khách, tip cao. Pick up Jane / Wilson or Keele / Wilson. Xin gọi: (416) 849-8897(416) 417-2186