Thời Báo Vietnamese Newspaper

Royal York / Queensway

Cần nam nữ thợ bột và chân tay nước cho tiệm đông khách, típ hậu, khách sang, lương ăn chia tuỳ theo tay nghề. Xin gọi: (647) 871-5135(416) 253-1104

error: Content is protected !!