Thời Báo Vietnamese Newspaper

Royal York / Eglington

Cần thợ tay chân nước, shellac, bio gel & waxing, kinh nghiệm, full/part-time, ăn chia, tiệm có tiếng lâu năm, khách đông, khu da trắng, giá cao, tip hậu, việc làm ổn định. Xin gọi: (647) 673-5399

error: Content is protected !!