Female, mature, experienced receptionist required, fluent in English, Vietnamese. Prefer over 40. Cần nữ nhân viên giúp việc văn phòng. Xin gọi Liên Phương: (437) 388-3388