Phở Sài Gòn - Pickering

Verified

Phở Sài Gòn 1794 Liverpool Road 3000 sqft new lease 96 seats, liquor license, có lời không người trông coi, $9,900/tháng for rent, bán luôn giá $269,000Xin gọi: (416) 953-2077(905) 831-8000

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT