Phở Ngọc Yến Restaurant

Cần full time, nam chạy bàn có kinh nghiệm, cho nhà hàng Việt Nam tại Mississauga. Xin liên lạc nhà hàng: (905) 629-9559