Ontario

Cần nam thanh niên phụ công việc sửa chữa nhà cửa. Công việc lâu dài, chỗ làm ở xa, bao ăn bao ở. Xin gọi: (647) 891-2611(647) 868-3277