Oakville Place - Oakville

Cần nữ thợ nails kinh nghiệm, tiệm trong mall, bao $1000/6 ngày, trên ăn chia 6/4, khách sang, tips hậu.Xin gọi: (416) 902-8758