Oakville

Cần nữ thợ nails, biết làm everything, full/part-time, đặc biệt giỏi bio gel, khu da trắng, thu nhập cao, bao lương $130 ngày tùy theo tay nghềXin gọi: (647) 406-0068