Nữ 40 T. định cư ở Toronto, Canada

Muốn tìm bạn trai, nếu hợp sẽ tiến tới xa hơn.Xin gọi Ngọc: (416) 357-9167