Nhận thông dịch, phiên dịch

Viết thư, điền đơn các dịch vụ xã hội, đi bác sĩ, Services Canada, Services Ontario, bằng lái. Có xe đưa rước nếu cần.Xin gọi Mây: (647) 531-1948