lớp 9-12, đặc biệt Advance function, Calculus, Vector, với hơn 38 năm kinh nghiệm, ưu tiên khu vực downtown Toronto. Xin gọi Tran: (647) 271-8046sau 7PM: (647) 499-6350