Nhận Dạy Học Viên

Về nails và waxing. Sau khi học xong sẽ được làm tại tiệm. Cần thợ nails có kinh nghiệm, bao lương hay ăn chia. Xin gọi: (647) 765-8557