Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nhà Thuốc SAIGON PHARMACY

Cần 1 phụ-tá làm thuốc, bốc thuốc và phụ mọi việc được giao-phó bởi Dược-sỹ, trong giai-đoạn 3 tháng đến 12 tháng.(1) Phải biết và có 1 ít kinh-nghiệm computer Fillware. (2) Phải biết tiếng Việt + Anh-ngữ . Bonus, nếu biết thêm tiếng Hoa thì qua’ tốt. ”Liên lạc Dược-sỹ Linh : Saigon Pharmacy 280 Spadina Avenue (downtown Toronto); phone: (416) 597-2201,fax 416.597.8961

error: Content is protected !!