Thời Báo Vietnamese Newspaper

Newmarket, Cần nữ thợ nail

Có kinh nghiệm chân tay nước và thợ bột, khu da trắng, lương cao, tip hậu, khách dễ, nếu cần có thể đưa đón ở Vaughan subway & Wonderland. Xin gọi chị Quỳnh: (905) 235-4688

error: Content is protected !!