Cần nữ thợ nails biết everything, bao lương $120- $150/ngày, over ăn chia 6/4 tuỳ theo tay nghề, có phòng cho thuê. Xin gọi: (289) 939-6099 (289) 600-0967