Nails Supply Quanh Vùng GTA

Cần một nam thanh niên giao hàng cho tiệm Nails supply, biết chút ít tiếng Anh. Xin đến tiệm: 80 Melford Drive – Scarborough – ON