Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nail For You - Barrie

Cần thợ nails biết eveything, bao lương $120/ng., làm trên chia 6/4, có income cho mùa Đông, có nhà cho thợ ở. Xin gọi Tracy: (705) 722-6112 Cell: (647) 308-2584

error: Content is protected !!