Thời Báo Vietnamese Newspaper

Mississauga - Eglinton / Creditview

Cần nữ thợ nails, full/part-time, tay chân nước hoặc everything, tiệm đông khách, bao lương hoặc ăn chia tùy theo tay nghề, chủ vui tính dễ chịu. Xin gọi: (905) 286-0232(647) 822-1722

error: Content is protected !!