Thời Báo Vietnamese Newspaper

Mississauga

Cần nữ thợ nails, full time, có kinh nghiệm về UV gel, Bio gel, Man, Ped.,và waxing, lương bao hay ăn chia tuỳ kinh nghiệm. Xin gọi: (647) 979-1188(905) 290-1008

error: Content is protected !!