Missisauga - I Love Phở 1

Cần phụ bếp kinh nghiệm ra phở, cơm, bún.Xin liên lạc tại tiệm 848 Burnhamthorpe, Mississauga: (905) 275-8099