Đông khách. Cần thợ tay chân nước, thợ bột biết everything, bao lương or over ăn chia. Không kinh nghiệm miễn gọi. Gọi Lisa: (905) 201-5888