Mani N Nails - Aurora

Cần nữ thợ nails biết everything, kinh nghiệm, tiệm 90% fake nails. Giỏi design càng tốt. Bao $150-$200/day over 6/4. Income $1000-$1800/week. Khu trắng, tip cao. Đưa rước Jane/Finch or lái xe 35’.Call: (647) 965-1005