Main St. / Williams Pkw. - Brampton

1 phòng, dành cho nữ, bao điện nước, giặt sấy, internet, gần Walmart, phở Đầu Bò, no parking/.smoking.Xin gọi Tuấn sau 4:00PM hay cuối tuần: (647) 531-6371