Magic Nails

Nhận dạy học sinh, hướng dẫn tận tâm, kỹ lưỡng về nails, bảo đảm sẽ rành và mau ra nghề. Cần gấp thợ nails, học sinh, người mới đến Canada welcome. Xin gọi: (647) 271-3915