Kim's Nails - Keswick

Cần thợ nails biết làm bột, chân tay nước, part/full-time, bao lương hoặc ăn chia, khu da trắng Xin gọi Kim: (416) 451-1977 (905) 989-0572