Khu Markham hoặc Scarborough

Cần thợ nail làm chân tay nước, móng bột hoặc bio gel, lương cao, over ăn chia, có thể đưa rước.Xin gọi Đạt: (647) 828-0899