Khu Dufferin Centre

Cần thợ nails, kinh nghiệm, full/part-time, bao lương từ $120-$130 over ăn chia 6/4. Tiện đưa rước Jane/Steel, Steel/Dufferin. Xin gọi Tommy: (647) 403-2921