Thời Báo Vietnamese Newspaper

Keele / Sheppard

2 ph. lớn $600/ph. & 1 ph. lớn hơn cho 2 người share, $950/th, bao điện nước, giặt sấy, dành cho nữ độc thân, dọn vào anytime.Xin gọi Phương: (416) 243-1161 Sau 6PM: (647) 533-8877

error: Content is protected !!