Keele / Finch

1 ph. mainfloor available now, dành cho độc thân nữ,gần Finch West Stn, Wallmart, bank, Tim Hortons, bao tất cả. 48 Derrydown Rd.Xin gọi: (647) 624-1056