Jane / Wilson - Flooring

Cần người full/part-time có sức khỏe, làm sàn gỗ, ưu tiên có kinh nghiệm, phải biết lái xe, trả cash/cheque. Xin gọi Vũ trước 7pm: (416) 303-6848