1 ph. mới làm làm cho nữ độc thân, hs đi làm, $450/th., bao tất cả, chợ, bus trước cửa, 5’ tới subway, dọn vào ngay or đầu th. 12. Xin gọi or text: (647) 961-7719