Jane / Sheppard - Jane / Finch

Cần thợ nails, biết làm tất cả và biết bột, bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo tay nghề. Xin gọi: (647) 895-1026 (416) 878-7367